• logo (+91) 94430 56301(+91) 94430 76301
 • logo


  Package 1

  RUDRA EKADESANI POOJA - 2 KALAM (11 KALASAM POOJA)

  Day 1

  Early morning begins with couples And his family at temple Entrance.Reception along with mangala vathyam/Nadhaswaram and gajan(elephant)

  Shohana nandhi
  Aanuk gneai
  Vignesh pooja
  Maha sangalpam
  Acharya varnam
  Punvaha vajanam
  Kalasa prethishtai pooja(11 kalasam)
  Devatha aavahanam
  Eleven brahamanal jaba
  Parayanam(rudra jebam&mahanyasa jebam)
  Athmartha shiva linga Abishekam
  Asthanga namskaram
  Agni karyam
  Ruthra homam
  Poornahati
  Dheeparathanai
  Manthra pushpam
  Theertha abishekam&asirvatham

  Day 2

  Morning begins with couples And his family at temple Entrance.Reception along with mangala vathyam/Nadhaswaram and gajan(elephant)

  Gaja pooja(elephant)
  cow pooja
  Maha sangalpam
  Vignesh pooja(Lord ganesh)
  Acharya varnam
  Punvaha vajanam
  Sixteen kalasa poojai&prethistai
  Devatha avahanam
  Agni karanam
  Ganapathi homam
  Nava graha homam
  Mrithunjaya homam
  Homam of the life
  Dhanvanthiri Qushatha homam
  Shasti homam
  Durga homam/pooja
  Sudharshana homam
  Ashta laksmi homam
  Maha vishunu homam
  Homam for sastiaptha poorthi/bheemaratha/sadhabishegam
  Poornahati
  Deeparathamnai
  Manthra pushpam
  Mugurtham
  Asirvatham
  Swami dharisanam
  Archanai/vazipadu

  Package 2

  Day 1

  Evening begins with couples And his family at temple Entrance.Reception along with mangala vathyam/Nadhaswaram and gajan(elephant)

  Gaja pooja
  Cow pooja
  Aanuk Gneai
  Maha sangalpam
  Acharya varnam
  Punvaha vajanam
  Rudra Egadhasani eleven kalasa prethistai pooja
  Sixteen kalada prethistai Shastiaptha poorthi/Bheemaratha shanthi/shadabishegam
  Elevan Brahmnal jebam
  Parayanam (mahanyasa jebam/rudra jebam)
  Shiva linga Abishegam
  Asthanga namaskaram
  Sheera dharpanam
  Dheeparathanai
  Jebam poorthi

  Day 2

  Morning begins with couples And his family at temple Entrance.Reception along with mangala vathyam/Nadhaswaram and gajan(elephant)

  Agni karyam
  Ganapathy homam
  Navagraha homam
  Miruthunjaya homam
  Homam of the life
  Dhanvanthri qushatna homam
  Shasti homam
  Durga homam
  Sudharsana homam
  Asta laksmi homam
  Maha Vishnu homam
  Homam-shadabishegam/bheemaratha/shastiaptha poorthi
  Homam for the whole family with stars
  Vasodhurara
  Deeparathanai
  Mantra pushpam
  Theertha abishagam
  Mugurtham
  Asirvatham
  Swami tharisanam
  Archanai/vazipadu

  Package 3

  WITHOUT RUDRA EKADESANI POOJA-ONE KALAM

  Day 1

  Morning begins with couples And his family at temple Entrance.Reception along with mangala vathyam/Nadhaswaram and gajan(elephant)

  Gaja pooja
  Cow pooja
  Aanuk Gneai
  Vignesh pooja
  Maha sangalpam
  Acharya varnam
  Punyaha vajanam
  Sixteen kalasa prethistai Shastiapthapoorthi/Beemaratha shanthi/shadabishegam
  Agni karyam
  Ganapathy homam
  Navagraha homam
  Mrithunjaya homam
  Homam of the life
  Dhanvanthiri Qushatha homam
  Sasti homam
  Durga homam
  Sudharsana homam
  Asta laksmi homam
  Maha Vishnu homam
  Homam- shaatiaptha poorthi/Bheemaratha shanthi/Shabishegam
  Homam-for whole family with stars
  Vasodhuvara
  Poornathi
  Dheeparathanai
  Mantra pushpam
  Theertha abishegam
  Mugurtham
  Asirvatham
  Swami tharisanam
  Archanai/vazipadu